Inspraak op school

CURSUSAVOND
‘De MR doet ertoe!’

Algemeen doel:
Versterking niveau van kennis en vaardigheden van MR-leden in het primair onderwijs.

Doelgroep: MR-leden  (ouders en teamleden -minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers-)

Inhoud:
In de cursusavond ligt de nadruk op het goede gesprek over het onderwijs.
Op welke manier en waarover kan de MR zinvol meepraten in het onderwijsbeleid van de school, in goede samenwerking met de directeur?
Wat zijn de regels en gewoontes die daarbij passen?
De bevoegdheden van de MR komen aan de orde in relatie tot de praktijk van:

  • Het schoolplan
  • Passend onderwijs
  • Visie op zorg en ondersteuning
  • Taak en rol van de Intern Begeleider en de directeur
  • Samenwerking gebaseerd op vertrouwen

Deze cursus wordt aangeboden door Inspraak Op School. Het betreft een trainingsbijeenkomst (op locatie en in afstemming met MR zelf of schooldirecteur) van 2 tot 2,5 uur.

Deze cursus vraagt een investering van € 195,00 per deelnemer voor een groep van minimaal 5 personen. Schoolbesturen hebben in hun begroting middelen beschikbaar voor MR-scholing en cursussen.

Agenda – Cursusavond voor de medezeggenschapsraad

1 – Introductie

Van de trainers en kennismaking met de groep. Algemene intro over ‘de waarde medezeggenschap’

Doelstelling benoemen
• algemeen: versterking kennis en vaardigheden MR
• specifiek: verduidelijken rol en betekenis MR in onderwijsbeleid van de school

2 – Over onderwijs (presentatie en dialoog)

Wat vraagt passend onderwijs anno 2022?
Wat doet de school en welke functionarissen zijn daarin van belang?
Wat is de rol en de invloed van ouders bij keuzes rondom het plaatsen en verwijzen van leerlingen?

3 – Over bevoegdheden (presentatie en dialoog)

De MR gaat formeel over: Het schoolplan, de schoolgids, de formatie invulling, de ouderbijdrage. Focus op onderwijsbeleid.
Wat wordt er van de MR gevraagd hierin?

4 – Afronding

Wat kun je hiermee? Welke voornemens pak je als MR op in je eigen jaaragenda?


Meer informatie of een cursusavond afspreken?
Mail naar info@inspraakopschool.nl 
U kunt dan snel in contact komen met de trainer die een datum in overleg met uw MR kan afspreken.